Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 08.02.2019

Obecný úrad Švábovce, 059 12 Švábovce 132

P o z v á n k a

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Švábovce, ktoré sa bude konať dňa 8. februára 2019 (piatok) o 18.30 hod. na Obecnom úrade Švábovce s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia, voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice a uznesenia

 2. Schválenie programu rokovania

 3. Kontrola plnenia uznesení

 4. Správa kontrolóra obce o vykonanej kontrole

 5. Správa kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2018

 6. Osadenie kríža v časti Úsvit

 7. Žiadosť o prenájom priestorov ABA VT s.r.o.

 8. Nájomná zmluva Agroosivo Úsvit s.r.o.

 9. Žiadosť V. Figlára o prenájom pozemku

 10. VZN č. 1/2019 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Švábovce

 11. Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi farnosť Hozelec

 12. Žiadosť R. Klinka o dodatok k ÚPD obce Švábovce

 13. Informácia z VČS DHZ Švábovce

 14. Informácia o investičných akciách

 15. Interpelácie poslancov

 16. Záver

Ing. Ján Mlynár, v.r.

starosta obce

Na úradnej tabuli obce:

Vyvesené – 01. 02. 2019

Zvesené –

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:00 - 12:00 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Dôležité čísla

Kalendár