Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 16.08.2019

Obecný úrad Švábovce, 059 12 Švábovce 132

P o z v á n k a

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Švábovce, ktoré sa bude konať dňa 16. augusta 2019 (piatok) o 18.30 hod. v kancelárii starostu obce s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia, voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice a uznesenia

 2. Schválenie programu rokovania

 3. Kontrola plnenia uznesení

 4. Správa kontrolóra obce o vykonanej kontrole

 5. Správa kontrolóra obce o plnení príjmov a čerpaní výdavkov z rozpočtu obce k 30.6.2019

 6. Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018

 7. Konsolidovaná výročná správa za rok 2018

 8. Výročná správa za rok 2018

 9. Dodatok správy audítora k výročnej správe

 10. Dodatok č. 17 k zmluve s Brantner Poprad s.r.o.

 11. Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete SPP

 12. Dodatok č. 1 k VZN 1/2019 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Švábovce

 13. VZN č. 1/2019 o dodávke pitnej vody prostredníctvom výdajníka vody

 14. Dobudovanie nových komunikácií Švábovce – osada

 15. Smernica o postupe pri výpočte finančnej náhrady za používanie súkromného motorového vozidla

 16. Zmeny rozpočtu

 17. Odpredaj parciel v časti „SAD“ - medze

 18. DHZ - obce

 19. Likvidácia čiernej skládky Baňa

 20. Interpelácie poslancov

 21. Záver

Ing. Ján Mlynár, v.r.

starosta obce

Na úradnej tabuli obce:

Vyvesené – 07.08.2019

Zvesené –

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:00 - 12:00 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Dôležité čísla

Kalendár