Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Plán kontrolnej činnosti

 04.06.2019

Obec: Švábovce

P l á n   k o n t r o l n e j   č i n n o s t i

na obdobie júl – december 2019.

Plán kontrolnej činnosti je vypracovaný a predkladaný v zmysle par. 18 f/ odst. 1/ písm. b/ zákona č. 369/ 1990 o obecnom zriadení v platnom znení.

Plán kontrolnej činnosti:

- Kontrola základných organizačných noriem obce v súvislosti s novelizáciou

zákonov súvisiacich s riadením obce /zákon o obec. zriadení; zákon o účtovníctve;

zákon o rozpočtových pravidlách a podobne/.

- Správa k tvorbe a čerpaniu rozpočtu obce so stavom k 30.6.2019

- Správa k tvorbe a čerpaniu rozpočtu obce so stavom k 30. 9. 2019

  • Kontrola účtovných dokladov

  • Následná kontrola plnenia Uznesení prijatých na zasadnutí OZ

  • Kontrola dodržiavania ustanovení zákona 317/2001 o ochrane pred požiarmi a

zákona 37/2014 o dobrovoľnej požiarnej ochrane SR v podmienkach obce Švábovce.

Stanoviská kontrolóra obce.

  • Vypracovanie stanoviská kontrolóra obce k Návrhu Rozpočtu obce

na rok 2020 a výhľadového rozpočtu na roky 2021 a 2022.

Plán kontrolnej činnosti predkladá: Ing. Ondrej Korenko – kontrolór obce

Vo Švábovciach 04.06.2019

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:00 - 12:00 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Dôležité čísla

Kalendár