Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020

 26.11.2019

Obec: Švábovce

P l á n   k o n t r o l n e j   č i n n o s t i

na obdobie január – jún 2020.

Plán kontrolnej činnosti je vypracovaný a predkladaný v zmysle zákona č. 369/ 1990 o obecnom zriadení v platnom znení.

Plán kontrolnej činnosti:

  • Následná kontrola v ZŠ s MŠ Švábovce – kontrola účtovných dokladov

      .  Správa k tvorbe a čerpaniu rozpočtu obce so stavom k 31. 3. 2020

      .  Následná kontrola Inventúrnych zápisov z inventarizácie majetku obce za rok 2019

  • Následná kontrola účtovných dokladov

  • Následná kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva

  • Kontrola evidencie žiadosti o poskytnutie informácii podľa Zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktoré boli zaslané alebo doručené na obec za obdobie roka 2019.

Stanoviská kontrolóra obce.

  • Vypracovanie stanoviska kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce

za rok 2019.

Plán kontrolnej činnosti predkladá: Ing. Ondrej Korenko – kontrolór obce

Vo Švábovciach 26.11.2019

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:00 - 12:00 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Dôležité čísla

Kalendár