Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie

 12.09.2019

OBEC Švábovce

- ŠPECIÁLNY STAVEBNÝ ÚRAD-

059 12 Švábovce 132

Č.j.: ŠV-2019/609                                                                 Švábovce 12.09.2019

Obec Švábovce

059 12 Švábovce 132

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník: Obec Švábovce, 059 12 Švábovce 132 podal na tunajšom špeciálnom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie pre stavbu: ,,Dobudovanie nových komunikácií Švábovce – osada“ na pozemku parc.č. KN C 884/30, 4822, 5006, 5217, 5216, 5220, 5221, 5215, 5222/2, 5218, 5332, 5225, 5331, 4828, 5127 v katastrálnom území Švábovce. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby vydala Obec Hôrka pod číslom OCU-Hô-2017/444-002 zo dňa 12.09.2017, právoplatné dňa 15.12.2017.

Obec Švábovce, ako správny orgán vykonávajúci štátnu správu na úseku pozemných komunikácií podľa § 2 písm. a) bod 3. zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a to pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie podľa § 3a ods. 4 cestného zákona, konajúci podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdilo návrh podľa § 62 stavebného zákona a zosúladilo stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a po posúdení a preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie vydáva toto

r o  z  h o  d n u  t i e.

Obec Švábovce – stavebný úrad p o v o ľ u j e podľa §66 stavebného zákona stavbu

Dobudovanie nových komunikácií Švábovce – osada“

na pozemku parc.č. KN C 884/30, 4822, 5006, 5217, 5216, 5220, 5221, 5215, 5222/2, 5218, 5332, 5225, 5331, 4828, 5127 v katastrálnom území Švábovce, pre stavebníka: Obec Švábovce, 059 12 Švábovce 132.

Projektovú dokumentáciu vypracoval: Ing. Jozef Imrich, Hôrka 360, autorizovaný stavebný inžinier, reg.č. 2041 * A *1; Ing. Bohuslav Mäsiarčik, prokom, Levočská 866, Poprad, autorizovaný stavebný inžinier, reg.č. 3736 * A * 4 – 21.

Popis stavby:

Účel objektu

Na základe požiadavky objednávateľa projekt rieši dobudovanie nových komunikácií v lokalite Švábovce - osada. Účelom je rekonštrukcia existujúcej miestnej príjazdovej komunikácie a vybudovanie nových komunikácii vrátane chodníka pre Rómsku osadu.

V návrhu sú riešené tieto stavebné časti:

 • rekonštrukcia miestnej príjazdovej komunikácie do Rómskej osady

 • nový pojazdný chodník (súbežne s komunikáciou)

 • nové komunikácie v osade

 • odstavné plochy a plochy pre vyhýbanie a otáčanie vozidiel

SO 01 - Chodník a rekonštrukcia miestnej komunikácie

Navrhovaný chodník začína pri prístrešku autobusovej zastávky, odkiaľ pokračuje pozdĺž štátnej cesty č. 3067. Ďalej je trasa chodníka vedená pozdĺž ľavej strany prístupovej cesty smerom do osady. Ukončenie chodníka s úpravou prístupovej cesty je situované na jestvujúcom premostení Gánovského potoka. Celková dĺžka chodníka je 878,25m. Šírka chodníka je 1,50m. V úseku pozdĺž štátnej cesty v dĺžke 50,0m je navrhovaný odvodňovací pruh z pridanej dlažby, ktorý bude zároveň vytvárať bezpečnostný odstup v šírke 50cm. Pozdĺž prístupovej cesty do osady, bude chodník pokračovať ako úrovňové rozšírenie cesty o šírku 1,50m s oddeľovacím obrubníkom osadeným úrovňovo. Toto riešenie je navrhované z dôvodu, že nie je možnosť rozšírenia cesty do osady, ani vybudovanie výhybní. Úrovňový pruh pre peších, bude v prípade nutnosti, umožňovať bezproblémové vyhnutie sa protiidúcich vozidiel. Chodník bude materiálovo odlíšený zámkovou dlažbou, od komunikácie oddelený úrovňovým obrubníkom. Úrovňový obrubník bude umožňovať bezproblémový odtok povrchových vôd z telesa cesty a chodníka do okolitého terénu. Súčasťou tohto stavebného objektu je zahrnutá aj rekonštrukcia prístupovej cesty do osady, ktorá pozostáva z položenia nového asfaltového koberca na očistený a vyspravený povrch terajšej cesty.

SO 02 - Komunikácia - vetva "A"

Komunikácia, vetva „A“ je navrhovaná v celkovej dĺžke 177,90m, ktorej začiatok je v mieste napojenia na premostenie Gánovského potoka, ukončenie na konci zástavby v JZ rohu osady, kde je vytvorená možnosť otočenia aj nákladných vozidiel. Jestvujúca cesta sprístupňujúca zástavbu rodinných domov je spevnená kamenivom v šírke do 3,50 m. Komunikácia je vzhľadom na existujúcu zástavbu a krátkosť úseku navrhovaná ako obojsmerná, jednopruhová so zatriedením do funkčnej triedy C3, kategórie MOK 4,0/30, t.j. odvodenej kategórie z MOK 3,75/30 s výhybňami.

Pre možnosť odstavenia osobných vozidiel je na začiatku úseku cesty, po pravej strane, zriadená spevnená plocha z drenážnej dlažby, umožňujúca kolmé státie s kapacitou 11 osobných vozidiel. Komunikácia je v tomto úseku rozšírená na 6,00m čo umožňuje pohodlný vjazd a výjazd z parkovacieho státia a zároveň slúži ako výhybňa.


SO – 03 Komunikácia - vetva "B"

Komunikácia, vetva „B“ je navrhovaná v celkovej dĺžke 135,65m, ktorej začiatok je v mieste napojenia na komunikáciu – vetvu „A“, ukončenie nad výdajným stojanom vody, kde je zároveň vytvorená možnosť otočenia aj nákladných vozidiel. Komunikácia je vzhľadom na existujúcu zástavbu a krátkosť úseku navrhovaná ako obojsmerná, jednopruhová so zatriedením do funkčnej triedy C3, kategórie MOK 4,0/30, t.j. odvodenej kategórie z MOK 3,75/30 s výhybňami. Komunikácia je v mieste výhybní rozšírená na 6,00m.

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa na podklade §66 stavebného zákona určujú tieto podmienky:

 1. Stavba bude uskutočnená podľa schválenej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto povolenia.

 2. Stavebník je povinný v prípade nevyhnutných zmien od schválenej projektovej dokumentácie a podmienok tohto povolenia v zmysle § 68 stavebného zákona požiadať špeciálny stavebný úrad o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením.

 3. Stavebník je povinný v zmysle § 46d stavebného zákona viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác.

 4. Investor zabezpečí vytýčenie stavebných objektov podľa schválenej situácie súkromným geodetom, alebo organizáciou na to oprávnenou. Pri kolaudácii stavby stavebník predloží doklad o vytýčení stavby.

 5. Pri uskutočňovaní stavieb je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.

 6. Pri realizácii stavieb je nutné rešpektovať ustanovenia zákona NR SR č.543/2002 Zb. o ochrane prírody a krajiny.

 7. Pri uskutočňovaní stavebných prác stavebník je povinný dbať na to, aby sa pri uskutočňovaní stavebných prác nespôsobila na cudzích nehnuteľnostiach škoda, v prípade spôsobenia škody bude táto odstránená na náklady stavebníka.

 8. Stavebník je povinný umožniť povereným osobám vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu. Na stavbách musí byť k dispozícií dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa realizovanej stavby.

 9. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby v zmysle §66 ods.2 písm. h) stavebného zákona.

 10. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavby štítkom, na ktorom bude označenie stavieb, meno stavebníka, kto bude stavbu uskutočňovať, kto zodpovedá za odborné vedenie stavieb a ktorý stavebný úrad stavby povolil.

 11. Na uskutočnenie stavieb možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Stavebný výrobok musí mať také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby, bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť stavby, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.

 12. Pri nakladaní s odpadmi je stavebník povinný dodržať ustanovenia zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.

 13. Po ukončení stavby je stavebník povinný v zmysle §76 stavebného zákona podať na príslušnom stavebnom úrade návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia v súlade s ustanovením §79 stavebného zákona.

 14. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Investor je povinný v lehote do 15 dní od ukončenia výberového konania oznámiť stavebnému úradu dodávateľa stavby.

 15. Stavebník je povinný rešpektovať vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy, vydávané podľa osobitných predpisov:

 16. Okresný úrad Poprad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod číslom OU-PP-OCDPK.2019/016056-02 zo dňa 06.09.2019

 17. Správa a údržba ciest PSK pod číslom SÚCPSK-PP/1038/2019-02 zo dňa 27.08.2019

 18. Okresný úrad Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie – ochrana prírody a krajiny pod číslom OU-PP-OSZP-2019/015991-02-BJ zo dňa 02.09.2019

 19. Okresný úrad Poprad odbor starostlviosti o životné prostredie – odpadové hospodárstvo pod číslom OU-PP-OSZP-2019/015825/02-KJ zo dňa 04.09.2019

 20. T-Com Slovak Telekom a.s. Bratislava pod číslom 6611924497 zo dňa 02.09.2019

 21. PVPS a.s. Poprad pod číslom 18570/2019, 19578/2019 zo dňa 09.09.2019

 22. Okresný úrad Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna vodná správa pod číslom OU-PP-OSZP-2019/016526-002-BT zo dňa 09.09.2019

 23. Lehota ukončenia stavby: 12/2024.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle §52 odst.2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom poriadku.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá.

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania: bez podaných námietok.

Odôvodnenie:

Stavebník: Obec Švábovce, 059 12 Švábovce 132 podal dňa 05.08.2019 na tunajšom špeciálnom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie pre stavbu: ,,Dobudovanie nových komunikácií Švábovce – osada“ na pozemku parc.č. KN C 884/30, 4822, 5006, 5217, 5216, 5220, 5221, 5215, 5222/2, 5218, 5332, 5225, 5331, 4828, 5127 v katastrálnom území Švábovce. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby vydala Obec Hôrka pod číslom OCU-Hô-2017/444-002 zo dňa 12.09.2017, právoplatné dňa 15.12.2017.

Obec Švábovce – špeciálny stavebný úrad v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona oznámil dňa 07.08.2019 začatie stavebného konania účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom štátnej správy, a keďže boli stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania, pričom určil lehotu ( 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia), v ktorej mohli účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky. Zároveň upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. V určenej lehote neboli podané žiadne námietky a pripomienky k navrhovanej stavbe. Doručenie oznámenia účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy je preukázané. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o líniovú stavbu, špeciálny stavebný úrad v zmysle ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona oznámil začatie konania verejnou vyhláškou.

K návrhu bola doložená dokumentácia pre stavebné povolenie, ktorá bola prerokovaná s dotknutými orgánmi štátnej správy a správcami inžinierskych sietí. Ich stanoviská boli kladné, a neboli protichodné.

Orgánom štátnej správy a organizáciám, ktorým v stavebnom konaní prináleží právo postavenia dotknutého orgánu štátnej správy, ktorým bolo oznámenie o začatí konania doručené a do stanoveného termínu sa k stavbe nevyjadrili stavebný úrad má za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia (§ 61 ods. 6 stavebného zákona). Projekt stavby overený v stavebnom konaní spĺňa všeobecné technické požiadavky na stavbu.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia predmetnej stavby.

Rozhodnutím o stavebnom povolení predmetnej stavby podľa podmienok uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, nedôjde k ohrozeniu záujmov spoločnosti ani neprimeranému obmedzeniu, či ohrozeniu práv a právom chránených záujmov účastníkov konania, preto bolo potrebné rozhodnúť tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa § 53 a nasl. Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec – Obec Švábovce, 059 12 Švábovce 132.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku ( zákon č. 162/2015 Z.z.).

                                                 Ing. Ján Mlynár, v.r.

                                                      starosta obce

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli v obci Švábovce a súčasne oznámené iným spôsobom v mieste obvyklým – rozhlasom, na internete, alebo vyvesené na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. Posledný deň vyvesenia tejto verejnej vyhlášky je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: 12.9.2019                                              Zvesené dňa:

..............................................                                       .............................................

pečiatka a podpis                                                            pečiatka a podpis

Rozhodnutie sa doručí:

 1. Obec Švábovce, 059 12 Švábovce 132

 2. Úrad PSK, Námestie Maratónu mieru 2, 080 01 Prešov

 3. SVP, š.p., OZ Košice, Správa povodia Hornádu a Bodvy, Ďumbierska 14, Košice

 4. Ing. Jozef Imrich, 059 12 Hôrka 360

 5. Ing. Bohuslav Mäsiarčik, prokom, Levočská 866, Poprad

 6. ostatní účastníci konania, dotknutí vlastníci a vlastníci susedných nehnuteľností – oznámi sa verejnou vyhláškou

Na vedomie:

 1. Okresný úrad Poprad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nábrežie Jána Pavla II. 16, Poprad

 2. Okresný úrad Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie, Partizánska 690/87, Poprad

 3. Okresný úrad Poprad odbor pozemkový a lesný, Nábrežie Jána Pavla II. 16, Poprad

 4. OR PZ ODI, Alžbetina 714/5, Poprad

 5. Správa a údržba ciest PSK, Kukučínova 20, 058 01 Poprad

 6. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov

 7. MO SR, Agentúra správy majetku, detašované pracovisko Východ, Komenského 39/A, Košice

 8. PVPS a.s., Hraničná 662/17, Poprad

 9. SPP a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava

 10. VSD a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice

 11. T-Com Slovak Telekom a.s., Poštová 18, 040 01 Košice

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
  Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
  Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
  Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
  Piatok: 07:00 - 12:00 12:30 - 13:00

  Fotogaléria

  Dôležité čísla

  Kalendár