Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Zápis detí do EMŠ

 15.04.2019

Zápis

detí do Evanjelickej materskej školy

V zmysle § 3 ods.2) vyhlášky MŠ SR č.308/2009 Z.z o materských školách, určuje zriaďovateľ Evanjelickej materskej školy

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Švábovce, 059 12 Švábovce 66,

dátum, čas a  miesto zápisu detí do Evanjelickej materskej školy Švábovce 86 pre školský rok 2019/2020.

Zápis sa uskutoční od 15. apríla do 15. mája 2019

v  pracovných dňoch v  čase od 9,00 hod do 15,00 hod

v  priestoroch Evanjelickej materskej školy.

Dieťa sa prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke

spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Na zápis treba doniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz jedného z rodičov. Nevyžaduje sa prítomnosť dieťaťa na zápise.

Materská škola bude pri zápise dieťaťa vyžadovať :

- osobné údaje podľa rodného listu: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto

narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,

- meno a priezvisko a trvalé bydlisko zákonných zástupcov.

Prípadné bližšie informácie na tel. čísle: 052/381 08 29

Mgr. Janette Filičková

riaditeľka poverená zastupovaním EMŠ

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:00 - 12:00 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Dôležité čísla

Kalendár