Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Kontrolór obce

Kontrolór obce: Ing. Ondrej KORENKO
P l á n  k o n t r o l n e j  č i n n o s t i

na obdobie január – jún 2017

Plán kontrolnej činnosti je vypracovaný a predkladaný v zmysle zákona č. 369/ 1990 o obecnom zriadení v platnom znení.

Plán kontrolnej činnosti:

- Kontrola účelu použitia finančných prostriedkov poskytnutých obcou Švábovce Materskej škôlke, ktorej zriaďovateľom je Evanj. cirkev AV vo Švábovciach za vybraný mesiac roku 2017

- Správa k tvorbe a čerpaniu rozpočtu obce so stavom k 31. 3. 2017

- Následná kontrola účtovných dokladov

  • Následná kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva

  • Kontrola dodržiavania ustanovení zákona 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole v podmienkach ZŠ s MŠ vo Švábovciach.

Stanoviská kontrolóra obce.

  • Vypracovanie stanoviska kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2016.

Plán kontrolnej činnosti predkladá: Ing. Ondrej Korenko – kontrolór obce

Vo Švábovciach 25.11.2016

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:00 - 12:00 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Dôležité čísla

Kalendár