Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

ZŠ s MŠ

Základná škola s materskou školou je samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou.

Adresa: 
Základná škola s materskou školou
Švábovce 180
059 12 Hôrka pri Poprade

Riaditeľ školy: Mgr. Vladimír Dravecký

Telefón: +421/52/779 31 12

Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Martina Mizerová

Telefón: +421/52/789 26 22

E-mail: skola.svabovce@gmail.com

web:  http://www.zssvabovce.edu.sk

Vedúca ŠJ: Bc. Jarmila Mlynárová
Telefón: +421/52/779 31 47


Účtovníctvo a PaM: Mária Satorisová, Mgr. Zdenka Kiššová
Telefón: +421/52/7892 621Prvá historická zmienka o školstve vo Švábovciach pochádza z roku 1786, kedy bola založená evanjelická škola. Približne v prvej polovici 19. storočia, po zrušení rímskokatolíckej školy vo Svätom Ondreji, sa obec Švábovce stáva strediskom vzdelávania aj katolíckych detí. V roku 1944 začali navštevovať švábovské školy aj hozelecké deti. 1. 4. 1945 boli spojené evanjelická a rímskokatolícka škola do národnej školy.

Čím ďalej, tým viac sa prejavoval nedostatok priestorov v národnej škole a bolo nutné uvažovať o výstavbe novej školy. V rokoch 1952 – 53 sa robili prípravy na výstavbu novej školy. Výstavba školy bola dokončená a slávnostne otvorená 1. septembra 1957. Veľkú zásluhu má na tom vtedajší riaditeľ školy Imrich Grega.

V novej škole boli vytvorené výborné podmienky pre výchovno – vzdelávací proces. Základná škola pozostáva z tried pre teoretickú výučbu, telocvične, odbornej učebne, dielne, 2 IKT učební a kuchynky. V škole je umiestnená aj školská jedáleň a školský klub detí. V súčasnosti na škole pracuje 22 kvalifikovaných pedagogických pracovníkov.
     Žiaci navštevujú 4 triedy na prvom stupni, 7 tried  na druhom stupni a 7 špeciálnych tried. Školu v súčasnosti navštevuje 288 žiakov.
Triedy prvého stupňa navštevujú žiaci zo Šváboviec a z Hozelca (s osadou Úsvit).   Druhý stupeň navštevujú okrem týchto žiakov aj žiaci z okolitých obcí: z Hôrky (s osadami Kišovce, Primovce a Ondrej) a z Jánoviec (s osadami Machalovce a Čenčice).


60. výročie školy

Vo štvrtok 16. novembra 2017 sa uskutočnili oslavy 60. výročia otvorenia novej budovy školy vo Švábovciach.

https://zssmssvabovce.edupage.org/news/#344  

Slávnostná akadémia 

 https://www.youtube.com/watch?v=dW1KQiVSkso

Film - Dokument venovaný 60. výročiu školy.

https://youtu.be/HSFfLj321UI   


MATERSKÁ ŠKOLA


Adresa riaditeľstva: 
Základná škola s materskou školou
Švábovce 180
059 12 Hôrka pri Poprade

Riaditeľ školy: Mgr. Vladimír Dravecký
Zástupca riaditeľa pre materskú školu: Slavka Ilavská
Telefón: +421/52/7793 164

Email: skolka@zssvabovce.sk, ilavska@zssvabovce.sk

Prevádzka v MŠ je od 7.00 do 16.00 hod. Materská škola je dvojtriedna a vybavená novým zariadením. 

Triedu „Včielka“ navštevujú 3 až 4 – ročné deti a triedu „Mravček“ 5 až 6 – ročné deti.

Edukačný proces je spestrený aktivitami, pri ktorých sa využívajú moderné informačné technológie. Deti si rozvíjajú svoju digitálnu gramotnosť, logické myslenie, priestorovú orientáciu, motoriku, koncentrujú svoju pozornosť, podporuje sa ich kreativita, sebarealizácia, vzájomná spolupráca.

Učiteľky MŠ: Jana Korenková

                    Dominika Beňová

                    Erika Galliková

https://zssmssvabovce.edupage.org/a/materska-skola

Prevádzka v MŠ II. (na Bani)  sa začala 2.2.1986. MŠ II bola jednotriedna MŠ. Triedu tvorila zmiešaná skupina 3-6 ročných rómskych detí. MŠ II navštevovalo približne 20 detí. Prevádzka v MŠ je od 7.00 do 15.30. Výchovno-vzdelávacia práca v MŠ  bola zameraná na individuálny prístup, ale aj skupinové vyučovanie.
Priestory pre MŠ II vznikli rekonštrukciou budovy bývalého obchodu. Pri spustení prevádzky stála p. riaditeľka Z. Pencáková s učiteľkou p. L. Jurčákovou, ktorá bola súčasne aj vedúcou ŠJ. Pani Jurčáková pracovala v škôlke 16 rokov. Po jej odchode na zaslúžený dôchodok nastúpila na jej miesto Slavka Ilavská. O čistotu v MŠ sa stará upratovačka p. I.Rusnačková a o hladné brušká kuchárka M. Rusnačková. V šk. roku 2003/2004 pôsobila na MŠ II rómska asistentka.
V školskom roku 2002/2003 a 2003/2004 bolo zariadenie MŠ II vybrané a zapojené do Projektu Phare. Z účasti na tomto projekte bolo škôlke poskytnuté zariadenie, učebné pomôcky aj finančné prostriedky, ktoré sa použili na rekonštrukciu strechy.

V roku 2010 boli Materské školy I. a II. zlúčené a presťahované do vynovenej budovy Základnej školy. Od septembra začali prevádzku v nových priestoroch. Zástupkyňou riaditeľa pre materskú školu bola do septembra 2019 Daša Korenková. 

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:00 - 12:00 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Dôležité čísla

Kalendár