Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

ZŠ s MŠ

Základná škola s materskou školou je samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou.

Adresa: 
Základná škola s materskou školou
Švábovce 180
059 12 Hôrka pri Poprade

Riaditeľ školy: Mgr. Vladimír Dravecký

Telefón: +421/52/779 31 12

Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Martina Mizerová

Telefón: +421/52/789 26 22

E-mail: skola.svabovce@gmail.com

web:  http://www.zssvabovce.edu.sk

Vedúca ŠJ: Bc. Jarmila Mlynárová
Telefón: +421/52/779 31 47


Účtovníctvo a PaM: Mária Satorisová, Mgr. Zdenka Kiššová
Telefón: +421/52/7892 621Prvá historická zmienka o školstve vo Švábovciach pochádza z roku 1786, kedy bola založená evanjelická škola. Približne v prvej polovici 19. storočia, po zrušení rímskokatolíckej školy vo Svätom Ondreji, sa obec Švábovce stáva strediskom vzdelávania aj katolíckych detí. V roku 1944 začali navštevovať švábovské školy aj hozelecké deti. 1. 4. 1945 boli spojené evanjelická a rímskokatolícka škola do národnej školy.

Čím ďalej, tým viac sa prejavoval nedostatok priestorov v národnej škole a bolo nutné uvažovať o výstavbe novej školy. V rokoch 1952 – 53 sa robili prípravy na výstavbu novej školy. Výstavba školy bola dokončená a slávnostne otvorená 1. septembra 1957. Veľkú zásluhu má na tom vtedajší riaditeľ školy Imrich Grega.

V novej škole boli vytvorené výborné podmienky pre výchovno – vzdelávací proces. Základná škola pozostáva z tried pre teoretickú výučbu, telocvične, odbornej učebne, dielne, 2 IKT učební a kuchynky. V škole je umiestnená aj školská jedáleň a školský klub detí. V súčasnosti na škole pracuje 22 kvalifikovaných pedagogických pracovníkov.
     Žiaci navštevujú 4 triedy na prvom stupni, 7 tried  na druhom stupni a 7 špeciálnych tried. Školu v súčasnosti navštevuje 288 žiakov.
Triedy prvého stupňa navštevujú žiaci zo Šváboviec a z Hozelca (s osadou Úsvit).   Druhý stupeň navštevujú okrem týchto žiakov aj žiaci z okolitých obcí: z Hôrky (s osadami Kišovce, Primovce a Ondrej) a z Jánoviec (s osadami Machalovce a Čenčice).


60. výročie školy

Vo štvrtok 16. novembra 2017 sa uskutočnili oslavy 60. výročia otvorenia novej budovy školy vo Švábovciach.

https://zssmssvabovce.edupage.org/news/#344  

Slávnostná akadémia 

 https://www.youtube.com/watch?v=dW1KQiVSkso

Film - Dokument venovaný 60. výročiu školy.

https://youtu.be/HSFfLj321UI   


MATERSKÁ ŠKOLA
  
Adresa riaditeľstva: 
Základná škola s materskou školou
Švábovce 180
059 12 Hôrka pri Poprade

Riaditeľ školy: Mgr. Vladimír Dravecký
Zástupca materskej školy: Dáša Korenková
Telefón: +421/52/779 31 64

Prevádzka v MŠ II sa začala 2.2.1986. MŠ II je jednotriedna MŠ. Triedu tvorí zmiešaná skupina 3-6 ročných rómskych detí. MŠ II navštevuje približne 20 detí. Prevádzka v MŠ je od 7.00 do 15.30. Výchovno-vzdelávacia práca v MŠ  je zameraná na individuálny prístup, ale aj skupinové vyučovanie.
Priestory pre MŠ II vznikli rekonštrukciou budovy bývalého obchodu. Pri spustení prevádzky stála p. riaditeľka Z. Pencáková s učiteľkou p. L. Jurčákovou, ktorá bola súčasne aj vedúcou ŠJ. Pani Jurčáková pracovala v škôlke 16 rokov. Po jej odchode na zaslúžený dôchodok nastúpila na jej miesto Slavka Ilavská. O čistotu v MŠ sa stará upratovačka p. I.Rusnačková a o hladné brušká kuchárka M. Rusnačková. V šk. roku 2003/2004 pôsobila na MŠ II rómska asistentka.
V školskom roku 2002/2003 a 2003/2004 bolo zariadenie MŠ II vybrané a zapojené do Projektu Phare. Z účasti na tomto projekte bolo škôlke poskytnuté zariadenie, učebné pomôcky aj finančné prostriedky, ktoré sa použili na rekonštrukciu strechy.

V roku 2010 boli Materské školy I. a II. presťahované do vynovenej budovy Základnej školy. Od septembra začali prevádzku v nových priestoroch.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:00 - 12:00 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Dôležité čísla

Kalendár