Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Ždiar, cyklotrasa Strednica - oznámenie

 31.05.2021

OBEC Švábovce

STAVEBNÝ ÚRAD

059 12 Švábovce 132

č.j.: ŠV-2021/480                                                                                             Švábovce 31.05.2021

Vybavuje: Ing. Zavacká, t.č. 052/7793101

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

Vyvesené dňa: 31.05.2021

Zvesené dňa:

Podpis a pečiatka oprávnenej osoby

VEC: Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby

a upustenie od ústneho pojednávania

Navrhovateľ: Obec Ždiar, 059 55 Ždiar 202 podal dňa 24.05.2021 na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby ,,Ždiar, cyklotrasa Strednica“ na poz. parc.č. KN C 5545, 5416/2, KN E 4500/1, 4500/102, 4509/101, 4509/123, 3902, 3910/1, 3910/104, 3970 v katastrálnom území Ždiar.

Dňom podania bolo začaté územné konanie o  umiestnení stavby. Vzhľadom na to, že sa jedná o líniovú stavbu, stavebný úrad v zmysle ust. § 36 ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie konania verejnou vyhláškou.

Obec Švábovce, ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších platných právnych predpisov (stavebný zákon) a ako príslušný správny orgán podľa § 2 písm. e) zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, týmto oznamuje v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 stavebného zákona začatie územného konania o umiestnení stavby známym účastníkom konania a dotknutým orgánom, a v zmysle ust. § 36 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania. Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade, v úradných hodinách.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.

Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím.

Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania o umiestnení stavby, neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí v zmysle ust. § 36 ods. 3 stavebného zákona.

V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží o tom jeho zástupca písomné splnomocnenie.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Švábovce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým, v miestnom rozhlase, na internete alebo na dočasnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

Ing. Ján Mlynár, v.r.

starosta obce

Oznámenie sa doručí:

 1. Obec Ždiar, 059 55 Ždiar 202

 2. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava

 3. ostatní účastníci konania, dotknutí vlastníci a vlastníci susedných pozemkov - oznámi sa verejnou vyhláškou

 4. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice

 5. Štátne Lesy Tanap-u, 059 60 Tatranská Lomnica

 6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, Zdravotnícka 3, 058 01 Poprad

 7. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov

 8. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nábrežie Jána Pavla II. 16, Poprad

 9. Okresný úrad Poprad, pozemkový a lesný odbor, Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 01 Poprad

 10. Okresný úrad Prešov odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov

 11. OR PZ ODI v Poprade, Alžbetina 714/5, Poprad

 12. Slovenská správa ciest, IV a SC, Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice

 13. PVPS a.s., Hraničná 662/17, Poprad

 14. SPP - Distribučná a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava

 15. VSD a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice

 16. T-Com Slovak Telekom a.s., Poštová 18. P.O.BOX d-30, Košice

 17. Slovanet, a.s., ul. Werferova 3, Košice

 18. SWAN, s.r.o., Juhoslovanská 2/A, Košice

 19. Slovak Tekekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

 20. NASES, Kollárova 8, 917 02 Trnava

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
  Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
  Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
  Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
  Piatok: 07:00 - 12:00 12:30 - 13:00

  Fotogaléria

  Dôležité čísla

  Kalendár