Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 18.06.2021

Obecný úrad Švábovce, 059 12 Švábovce 132

P o z v á n k a

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Švábovce, ktoré sa bude konať dňa 18. júna 2021 (piatok) o 18.30 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia, voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice a uznesenia

 2. Schválenie programu rokovania

 3. Kontrola plnenia uznesení

 4. Správy kontrolóra obce o vykonaných kontrolách

 5. Správa kontrolóra obce o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu obce k 31.3.2021

 6. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na obdobie júl – december 2021

 7. Plat kontrolóra obce

 8. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy VSD, a.s.

 9. Dodatok č. 1 k zmluve o dielo s MIGI spol., s.r.o.

 10. Úprava priestorov v ObZS Švábovce – všeobecný lekár

 11. Správa audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke

 12. Konsolidovaná účtovná závierka obce Švábovce za rok 2020

 13. Správa audítora ku konsolidovanej výročnej správe

 14. Konsolidovaná výročná správa za rok 2020

 15. Navýšenie nákladov rozvody na IBV SAD

 16. Memorandum o partnerstve a spolupráci nadácie PSK

 17. Žiadosť o prenájom pozemku V. Koterba

 18. Žiadosť o odkúpenie pozemku

 19. Zmeny rozpočtu

 20. Banícky cech horného Spiša

 21. Interpelácie poslancov

 22. Záver

Ing. Ján Mlynár, v.r.

starosta obce

Na úradnej tabuli obce:

Vyvesené – 11. 06. 2021

Zvesené –

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:00 - 12:00 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Dôležité čísla

Kalendár