Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Ukončený projekt - Vybavenie odborných učební ZŠ s MŠ Švábovce

 30.12.2018

logo IROP 2014-2020_verzia 01           Obrázok k aktualite Na dopravu v regiónoch pôjde 35,1 milióna eur z eurofondov     Obrázok k aktualite  Čerpanie peňazí Európskej únie k 31. máju dosiahlo 13,13 %

Obec Švábovce má schválený projekt „Vybavenie odborných učební – ZŠ s MŠ Švábovce“, na ktorý získala podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP):

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Špecifický cieľ: 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J188-222-13 bola uzavretá dňa 14.09.2018 a schválená výška príspevku je 151 458,38 EUR.

Začiatok realizácie projektu: 11/2018 – ukončenie realizácie projektu: 08/2019.

Hlavným cieľom projektu:

Skvalitnenie infraštruktúry primárneho vzdelávania, prostredníctvom modernizácie materiálno-technického vybavenia odborných učební, na dosiahnutie primeraných podmienok pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov.

Realizácia projektu má za cieľ prispieť k zdokonaleniu spôsobilostí žiakov ZŠ v oblasti informačno-komunikačných zručností, prírodovednej a technickej gramotnosti, ako aj v oblasti rozvoja ich pracovných a manuálnych zručností. Zároveň má podporiť sebavzdelávanie žiakov, celoživotné vzdelávanie a celkový rozvoj kompetencií žiakov k učeniu sa. Tieto ciele budú dosiahnuté prostredníctvom investícií do odborných učební ZŠ.

Projekt zahŕňa tieto aktivity:

Aktivita 1: Obstaranie prírodovednej učebne fyziky – ZŠ s MŠ Švábovce

Aktivita 2: Obstaranie polytechnickej učebne – ZŠ s MŠ Švábovce

Aktivita 3: Obstaranie IKT učebne – ZŠ s MŠ Švábovce

Aktivita 4: Stavebno-technické úpravy – ZŠ s MŠ Švábovce

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

www.irop.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:00 - 12:00 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Dôležité čísla

Kalendár